صبر کنید...



 
 

خبرنامه ما


راه اندازی بخش های جدید سایت اسلوفود ایران

درج شده در 13th Apr 2017 @ 10:49 AM

 

بزودی قسمت های تخصصی پروژه های اسلوفود بر روی سایت biopersia.com راه اندازی خواهد شد

 

این بخش ها شاامل

 

اسلو فیش Slow Fish

اسلو میت Slow Meat

شبکه و انجمن جوانان Youth Network

تنوع گونه های در خطر Presidium

گنجینه طعم ها Ark of Taste

فروشگاه زمین Earth Market

گزارش سالانه 2016 Slow Food Almanac