صبر کنید...


Slow Food Iran
  Slow Food Terra Madre Day
  Slow Food Events
  Slow Food Almanac
  Slow Food Disco Soup Day

خبرنامه ما


راه اندازی بخش های جدید سایت اسلوفود ایران

درج شده در 13th Apr 2017 @ 10:49 AM

 

بزودی قسمت های تخصصی پروژه های اسلوفود بر روی سایت biopersia.com راه اندازی خواهد شد

 

این بخش ها شاامل

 

اسلو فیش Slow Fish

اسلو میت Slow Meat

شبکه و انجمن جوانان Youth Network

تنوع گونه های در خطر Presidium

گنجینه طعم ها Ark of Taste

فروشگاه زمین Earth Market

گزارش سالانه 2016 Slow Food Almanac