صبر کنید...Slow Food Iran
  Ark of Taste Iran
  Slow Food Almanac

چه کنم

چه می توانم بکنم؟

sabzinews.jpg

هر کسی که بیشتر در مورد مکانیسم های پیچیده صنعت ماهیگیری در اقتصاد جهانی و عواقب زیست محیطی عادات ویرانگر مصرف ماهی ما بداند، آسان تر احساس دلسردی می کند. 

 

بر سر دوراهی میان وسوسه چشم پوشی از اطلاعات نا امید کننده و تصمیم غریزی به عدم مصرف ماهی، ما تنها می توانیم از خودمان بپرسیم "چه تغییری به وجود آوردیم؟" 

 

این کمپین ماهی آهسته به ما فرصت آگاه تر شدن و کنجکاوی می دهد. به کشف ماجراهای جدید پخت و پز و حرکت فعالانه شرکت در حفاظت از منابع از دریا می انجامد. هر کس، اعم از مصرف کننده، رستوران و یا ماهی فروش، می تواند تفاوت ایجاد کند. 

 

ماهی آهسته اقدامات و طرح های مثبت را برجسته و منتشر می کند، و راهکارهای عملی را معرفی می کند چگونه ما می توانیم تغییر ایجاد کنیم. 

چند نمونه از قدرت نمایی های گذشته: دهه 1990 زمانی که مصرف کنندگان در برابر صید تصادفی دلفین ها در تورهای ماهی تن صحبت کردند، آنها تغییر واقعی را به ارمغان آوردند. و هنگام مبارزات انتخاباتی سال 1998 با تشکیل کمپین هایی ، حقوق حمایت از اره ماهی را گرفتیم. 

 

البته، این تغییرات باید در سطح سیاسی بین المللی مطرح شوند. هماهنگی بهتر و استفاده بیشتر از همه ابزارهای موثر جلوگیری از شیوه های مضر و خطرناک برای محیط زیست دریایی و انسان ها، نهایت ضرورت است.

 


با این حال، فراتر از زنجیره ای تولید و بهره برداری، آن است که افراد، هر یک از ما، به نقش مهمی که برای شروع حرکت از یک جامعه مصرف گرا به جامعه ای صرفه جو و هوشمند آگاه باشیم.