صبر کنید...Slow Food Iran
  Ark of Taste Iran
  Slow Food Almanac

SlowFish

ماهی خوب، پاک و منصفانه

slowfish-cerca.gifفلسفه اسلوفود بر لذت غذا و پخت و پز روزمره برای همه  استوار است. از این رو دست در دست با بازگرداندن ارتباط گسترده ای که غذا پیوند دهنده تمام مردم زمین می باشد تلاش خواهیم کرد.

 

برای تجسم این فلسفه، اسلوفود یک مفهوم از کیفیت مواد غذایی شامل سه اصل اساسی با تعریف ساده خوب، پاک و منصفانه، را توسعه داده است.

 

خوب: تازه، خوشمزه و فصلی، رضایت حواس و مرتبط به فرهنگ و هویت محلی است.

 

پاک: تولید با استفاده از روش هایی که به محیط زیست و سلامت بشر احترام بگذارند.


منصفانه: قیمت قابل دسترس برای مصرف کنندگان و درآمد عادلانه است که می تواند کار و زندگی مناسب و معقول برای تولیدکنندگان در مقیاس کوچک و کارگران را تضمین کند.

 

این اصول که با یک چشم انداز جهانی از تولید مواد غذایی مطابقت دارد، با نظر گرفتن توانایی محیط زیست به تجدید خود و نیاز مردم به زندگی در کنار این منابع غذایی هماهنگی دارد که ماهی ها نیز به عنوان جزئی مهم در این زنجیره مورد حمایت هستند.


با غذا خوردن در سبک "آهسته" و انتخاب ماهی خوب، پاک و منصفانه، همه ما می توانیم به خودمان اجازه دهیم که از غذا لذت ببریم در حالیکه مدیران منابع غذایی دریایی را برای اجرای سیاست های درست وادار می کنیم.

 

 

استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع

Good, Clean and Fair FishThe Slow Food philosophy is based on everyday gastronomic pleasure for everyone. This goes hand in hand with recovering the links that have long united people to the planet and their food.
 
To embody this philosophy, Slow Food has developed a concept of food quality divided into three fundamental and interdependent principles, summed up as good, clean and fair.
 
Good: fresh, delicious and seasonal, satisfying the senses and connected to our culture and local identity.
 
Clean: produced using methods that respect the environment and human health.
 
Fair: accessible prices for consumers, but also fair earnings that can guarantee decent working and living conditions for small-scale producers and workers.

These principles correspond to a global vision of food production, taking into consideration the environment’s ability to renew itself and the need for people to live together in harmony, and are as applicable to fish as any other food.
 
Eating in “slow” style and choosing good, clean and fair fish, we can all allow ourselves to enjoy the pleasures of the table and at the same time push the market towards a responsible management of seafood resources.