صبر کنید...Slow Food Iran
  Ark of Taste Iran
  Slow Food Almanac

Terra Madre

Slow Food Terra Madre Day Iran

Terra Madre کمپین مادر زمین:


مادر زمین یک پروژه است که با اسلوفود ایجاد شده است به منظور توسعه و گسترش عقیده( خوردن یک فعالیت کشاورزی و تولید کردن یک هنر و علم غذا، خوردن است.
اسلوفود جهت حمایت و حفاظت از تولید کنندگان کوچک و خرده پا ایجاد شد و مادر زمین جهت افزایش آگاهی آن ها از ارزش کارشان و همچنین تهیه ابزارهایی که آن ها در این مسیر نیاز دارند ایجاد کرد. شبکه مادر زمین در سال2004 در مراسم رسمی در شهر تورین ایتالیا(یکی از شهرهای مهم و فرهنگی در شمال ایتالیا) راه اندازی شد. و خیلی سریع اسلوفود را به مکان هایی که هرگز پیش از این نبود برد مثل(آفریقا، آمریکالاتین، کشورهای آسیایی) در واقع بسیاری از فعالیت هایی که امروزه اسلوفود انجام می دهد نتیجه حمایت های این شبکه است البته نقش اسلوفود هم یک نقش اساسی است.
اعضا در سراسر جهان از طریق رسانه ها جذب می شوند و به طور کلی آگاهی جدیدی از فعالیت های آن ها بدست می آورند.
در سال2012 شبکه مادر زمین قوی تر شد و تعداد پروژه های محلی چندین برابر شد و پنجمین همایش بین المللی در ماه اکتبر برگزار شد و این همکاری نزدیک سبب شروع ششمین کنگره بین المللی بود.
در اینجا(شبکه مادر زمین) نمایندگان، دیگر ساختار رسمی اسلوفود را منعکس نمی کنند بلکه نماینده حضور گسترده اسلوفود و شبکه در سراسر جهان هستند.
شبکه مادر زمین یک شبکه بین المللی متشکل از تولیدکنندگان مواد غذایی، پرورش دهندگان، سرآشپزها، جوانان و... که نماینده جوامع محلی هستند که همگی تلاش خود را برای ایجاد یک سیستم غذایی خوب و منصفانه می کنند.
با چشم انداز و هدف در جهت گسترش یک رویکرد جدید براساس علم مطالعه غذا و فرهنگ، با هدف حفظ تنوع زیستی، حفاظت از محیط زیست و احترام به فرهنگ ها و سنت های محلی و همچنین ترویج فرهنگ های محلی است. در سراسر جهان جوامع محلی تحت تاثیر بازارهای جهانی و توسعه یافته های بدون کنترل هستند.
در سراسر جهان کشاورزی معیشتی و کشاورزان خرده پا کم ارزش تر هستند که اغلب غیر قابل تولید دیده می شوند.
در سراسر جهان از بین رفتن منابع طبیعی به دلیل استفاده نادرست و استخراج بی رویه رو به افزایش است.
شبکه مادر زمین یک راهکار مؤثر از طریق فعالیت های روزمره و نمونه هایی از فلسفه های اسلوفود و غذای سالم و منصفانه ارائه می دهد.


اولین کسانی که به این شبکه پیوستند:

جوامع غذایی: گروهی از مردم که در تولید و توزیع غذایی دخیل هستند و از طرفی هم از لحاظ تاریخی ، اجتماعی و همچنین منطقه جغرافیایی وابسته هستند. جوامع اغلب از مشکلات رایج مانند  نابودی منابع طبیعی و...) و همچنین تاثیر سیستم غذایی صعنتی مانند استاندارد سازی رنج می برند این مشکلات تولیدکنندگان خرده پا و کوچک را در معرض خطر قرار داده است.
آشپزها: آشپزهای پروژه های مادر زمین دریافتند که نمی توانند از مسئولیت هایی که نسبت به تولیدکنندگان دارند دور باشند. سرآشپزها، جوامع غذایی را از طریق گفتگو و همکاری در مبارزه با انحراف از فرهنگ سنتی و استاندارد سازی تقویت می کنند و می توانند به طور فعال از نقش تولیدکنندگان مواد غذایی حمایت کنند.
شبکه مادر زمین همچنین شامل 450 مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در سراسر جهان هستند و با استفاده از ابزارهای قابل دسترس برای آن ها متعهد به حفظ و تولید مواد غذایی( از طریق آموزش عمومی و یا آموزش برای کارگران در بخش مواد غذایی هستند).
جوانان: یکی از بخش های فعال و پویای این شبکه جوانان هستند که می توانند در کنار آشپزها،  مراکز دانشگاهی و جوامع غذایی از تولیدکنندگان حمایت کنند.
جلسات شبکه مادر زمین هر 2 سال جهت جمع آوری(اطلاعاتی از جوامع غذایی) در تورین برگزار می شود.